De Negen Componenten van het Creatie Educatie model

  • Beschrijving
' In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal de prioriteit van de educatie niet meer de verbreiding van feiten zijn, maar de uitbreiding van gevoeligheid, bewustzijn, begrip, medeleven, aanvaarding, viering en waardering voor het ontzag en het mirakel van het Leven.'

...Waar dit om gaat, is dat aan jonge mensen wordt getoond Wie Ze Werkelijk Zijn. Waar het om gaat, is dat ze zich openstellen voor de Schepper binnenin. Ze moeten kunnen leren en geloven in Zichzelf als de Bron van hun ervaringen en als Autoriteit van hun leven. Ze moeten worden teruggeleid naar hun eigen innerlijke wijsheid en ze moeten worden aangemoedigd om zelf hun eigen meest innerlijke waarheid vorm te geven. Waar het vooral ook om gaat, is dat hun wordt voorgedaan hoe ze dit kunnen doen.
Er zijn wezenlijke verschillen met de 'oude school', want het gaat nu over het ontwaken van de geest van kinderen in plaats van deze te verstikken; over het bevrijden van de geest van kinderen in plaats van deze te kluisteren; over het openen van de geest van kinderen in plaats van deze dicht te timmeren.
Het gaat om het verruimen van hun geest, niet om het vernauwen ervan; om het vrijlaten van hun geest, niet om het gevangenzetten ervan.
Er dient - en dit is wel het allerbelangrijkst - een verbinding te worden gelegd tussen hun geest en hun ziel, en tussen hun lichaam en hun geest; en alledrie moeten als een eenheid worden ervaren.
Waar het in de Creatie-Educatie om gaat, is dat alles als Eén ervaren wordt, en je Zelf als de Schepper.
Dit wordt op dit moment nog amper op scholen onderwezen.

De Creatie-Educatie zal zich concentreren op de volgende belangrijke boodschappen van de Nieuwe Spiritualiteit voor de kinderen:
1. Jullie zijn Eén met iedereen en alles in het Universum, met inbegrip van God. Alle dingen maken deel uit van Een Levend Systeem.
2. Omdat jullie Eén zijn met God, hebben jullie de kracht om alles te creëren wat jullie in het leven wensen te ervaren.
3. Jullie creëren door dingen te zeggen, te denken en te doen.
4. Je kunt in het creatieproces onmogelijk vergissingen begaan en mislukking is een illusie. Alles wat jullie creëren, is volmaakt zoals het is, met inbegrip van jezelf.
5. Als jullie creëren, vervullen jullie je levensdoel. Creëren is namelijk de manier waarop jullie groeien en jezelf ontwikkelen. Net als alle andere levende wezens zijn jullie op aarde om dat te doen.
6. Het Leven Zelf is jullie grootste leraar en het kent ingebouwde consequenties, maar nooit straffen. Bestraffen is geen deel van Gods plan en heeft geen plaats in Gods koninkrijk.
Leren is feitelijk bedoeld om gemakkelijk te zijn; het komt neer op een proces van je herinneren wat je ziel altijd al heeft geweten. Dit soort 'leren' zal vreugdevol zin wanneer je je huidige ervaring gebruikt om je zoveel mogelijk over het Leven te herinneren. Dan zul je je namelijk herinneren wat je je moet herinneren als je het in de toekomst nodig hebt om het leven te laten werken.
7. Probeer nooit enige schade te berokkenen aan een ander persoon, een andere plaats of een ander ding, maar probeer altijd anderen te helpen en ook zo goed als je kunt van ze te houden, vooral wanneer ze een vergissing hebben begaan of iets verkeerd hebben gedaan. Als je dit kunt, zul je bijna iedereen die je kent tot vriend maken, en als je iemand nodig hebt, zul je nooit zonder vrienden zitten.
8. Er is genoeg voor iedereen. Je hebt maar heel weinig nodig om gelukkig te zijn. De snelste manier om voor jezelf blijdschap te creëren is door blijdschap voor anderen te creëren.
9. Je allerbeste vriend is het Leven Zelf, omdat het nooit eindigt. Als het deel van jouw leven dat je op aarde doorbrengt voorbij is, volgt er geen 'Laatste Oordeel', veroordeling of bestraffing, maar gewoon de mogelijkheid om alle gedachten, woorden en daden van je leven nog eens te overzien.
Voordat je dan met andere avonturen verdergaat, kun je beslissen of je nogmaals met vergelijkbare omstandigheden geconfronteerd wilt worden. Keuze is het proces waardoor jij je ontwikkelt en waardoor je uiteindelijk zult ervaren Wie Je Werkelijk Bent.

Dit zijn de Negen Componenten van het kernpakket van de eerste jaren van de Creatie-Educatie. De boodschappen worden steeds verfijnder naarmate het kind zich verder ontwikkelt.

(Neale) Dat klinkt prachtig, maar hoe zit het met de drie routines?

O ja, je bedoelt Verzoenen, Her-scheppen en Herenigen.

(Neale) Ahum...nee. Ik bedoelde lezen, schrijven en rekenen.

Welnu, daar ga je weer. Jij zit nog zo vast in dat oude model van jullie. De drie routines die jullie je kinderen aanleren zijn bij lange na niet zo belangrijk als de drie routines waarover de God van morgen jullie kinderen zal onderwijzen.

(Neale) U bedoelt dat kinderen niet meer hoeven leren lezen, schrijven en rekenen?

Natuurlijk moeten ze dat leren, maar alleen als instrumenten waarmee ze verzoening, herschepping en hereniging creëren. Want dat zijn de drie routines waarmee jullie en je kinderen een nieuwe toekomst kunnen creëren.
In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal de prioriteit van de educatie niet meer de verbreiding van feiten zijn, maar de uitbreiding van gevoeligheid, bewustzijn, begrip, medeleven, aanvaarding, viering en waardering voor het ontzag en het mirakel van het Leven.

(Neale) De overleden kinderpsycholoog dr. Halm Gibott geloofde dat 'elke leraar allereerst een leraar van menselijkheid en ten tweede een leraar van vakgebieden moet zijn'. Dit citaat komt uit het fantastische boek van Faber en Mazlish. Zegt U dat hier nu in feite ook?

Exact. En Ik zeg dat dit idee binnen de Creatie-Educatie zal worden geformaliseerd tot een onderdeel van de elementaire aanpak.

(Neale) Oké, kunt U me nu meer vertellen over de drie nieuwe routines:
Verzoenen, Her-Scheppen en Herenigen?

Jullie wereld zou er nu op dit moment enorm veel baat bij hebben als jullie naar verzoening streven tussen de talrijke afzonderlijke en ongelijksoortige elementen binnen jullie huidige maatschappelijke structuren. Tussen de rassen, tussen de geslachten, tussen de nationaliteiten, tussen de religies.
Deze verzoening moet onder meer de erkenning omvatten van alles wat jullie elkaar hebben aangedaan in jullie pogingen om een beter leven voor jezelf te creëren. Een schuldbekentenis van alles wat jullie in het verleden hebben 'misdaan'. En deze verzoening moet ook een oprechte verontschuldiging omvatten voor al het aangedane onrecht.

(Neale) Een voorbeeld van een dergelijk verzoeningsproces zou kunnen zijn dat het Japanse volk zijn verontschuldigingen aanbiedt aan het Koreaanse volk voor jaren van overheersing en onderdrukking; en misschien zelfs nog voor een groot aantal van hun huidige standpunten tegenover Koreanen.

Ja.

(Neale) Of dat de inwoners van de Verenigde Staten hun verontschuldigingen aanbieden aan de inheemse Amerikanen, omdat zij hun land hebben afgenomen en hun mensen onder dwang in reservaten hebben gestopt; of aan de Japanse Amerikanen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zonder vorm van proces in kampen werden opgesloten; of aan de zwarte Amerikanen voor het toelaten van slavernij en voor het tolereren van discriminatie daarna, een praktijk die nog steeds voortduurt.

Ja.

(Neale) Of dat Groot-Brittannië verontschuldigingen aanbiedt aan India; of Rusland of Polen; of de Israeli's aan het Palestijnse volk, omdat ze hen van hun land hebben verjaagd; of de grn aan de Israëli's voor het gebruik van geweld en terreurdaden als vergoeding voor hun grieven; of dat... deze lijst zou eeuwig kunnen doorgaan.

Ja, dat is zo. En je hebt daarmee een van de grootste problemen van de mensheid aangestipt. Het grootste deel van de mensheid heeft het onrecht dat haar is aangedaan nooit kunnen vergeten. De verhalen over dit soort onrecht worden van generatie op generatie doorverteld totdat ze een onderdeel zijn van het Culturele Verhaal van een volk. De kwellingen, het leed, de doden... Ze hebben allemaal een diepe bitterheid geschapen en deze wrok geven jullie aan je kinderen door als onderdeel van hun vorming.
Dat is de reden waarom de nieuwe educatie, de Creatie-Educatie, in behandeling neemt hoe je een nieuwe wereld kunt creëren, hoe je een nieuwe toekomst kunt creëren, hoe je een nieuw idee over jezelf kunt creëren als volk, als cultuur en als burgers van niet alleen een natie, maar ook van de wereld.
In plaats van jullie verbittering aan de kinderen door te geven zal de Creatie-Educatie jullie kinderen onderrichten in de drie routines.

(Neale) Vertel me nog eens meer over de eerste routine. Hoe werkt deze verzoening precies?

Verzoening moet neerkomen op de restoratie van jullie samenlevingen, groepen en individuen, zodat zij zich weer heel zullen voelen. Dit omvat herstelbetalingen voor geleden verliezen in de mate waarin dat mogelijk is. De mensen moeten zich gemachtigd voelen om te zijn wie ze zijn voordat ze beginnen na te denken over wie ze zouden kunnen zijn.
Een van de herstelprojecten moet inhouden dat de kloof tussen de rijken en de armen van de wereld wordt gedicht. Meer nog dan enige andere factor dragen armoede en een gebrekkige opleiding - wat leidt tot een gebrek aan kansen en een gebrek aan bewustzijn - eraan bij dat het menselijk ras blijft steken in de adolescente fase van zijn evolutionaire ontwikkeling.
Verzoening zoals hier beschreven is de eerste stap in het proces van menselijke vernieuwing. Jullie moeten inzien wat jullie hebben gedaan voordat jullie kunnen zien wat jullie gaan doen.

(Neale) Oké en de tweede routine?

Her-schepping komt neer op het afstand doen van de oude manieren, de oude verhalen, de oude gewoontes, de oude beweegredenen en de oude redenen waarom je dingen doet. Daarna zul je jezelf opnieuw her-scheppen in de volgende meest verheven visie van het grootste visioen dat je ooit hebt gehad over Wie je Bent.
We hebben het hier over hoe jullie jezelf als soort herdefiniëren.
Als jullie in vrede en harmonie wensen samen te leven, zal jullie wereld zichzelf opnieuw in het leven moeten roepen en nieuwe ideeën moeten creëren over wat het betekent mens te zijn, wat het betekent succesvol te zijn, wat het betekent rijk en gelukkig te zijn.
Een heel groot deel van dit her-scheppingswerk kan door de Creatie-Educatie worden verricht. Het moet echter ook een gezamenlijke inspanning zijn van alle volken, overheden en non-gouvernementele organisaties op aarde.

(Neale) En de derde routine?

De Creatie-Educatie - die overigens niet alleen in lesprogramma's voor kinderen, maar ook voor mensen van alle leeftijden voorziet - zal de mensheid altijd aanmoedigen om de ervaring van de hereniging met Alles Wat Is na te streven. Dat betekent met God en met Alle Mensen Overal. Het betekent een geestes-versmelting met heel het Leven in al zijn waarneembare vormen.
Het betekent: Eén worden.
De laatste van de routines is wellicht de belangrijkste van alle drie.
Want als dit tot stand wordt gebracht, zal alles op zijn plaats vallen. De realisatie dat jullie Eén Wezen zijn - dat alles in het Leven werkelijk Eén Ding is, dat zich manifesteert - kan en zal jullie gehele ervaring voor altijd veranderen.

(Neale) Oké, ja, ik denk dat ik het begrijp. Maar hoe zit het met leren lezen, schrijven en rekenen en al die andere schoolse zaken?

Je refereert aan de 'gegevens' over het leven, de verzameling informatie die de mensen van pas komt in hun wisselwerking met elkaar en met de wereld om hen heen.

(Neale) Ja, zoals ik zei: de drie routines. De oorspronkelijke basisvaardigheden.

Deze zaken komen in de Creatie-Educatie ook aan de orde.

(Neale) Goed. Hé hé.

Maar niet als hoofdvak.

(Neale) Wat wil dat zeggen?

Dat wil zeggen dat deze vakken niet aan de kinderen worden voorgelegd als zaken die ze moeten leren om het leren zelf, maar als zaken die ze kunnen gebruiken terwijl ze de dingen leren die ze zijn komen leren.
Leerlingen zullen deze dingen beschouwen als de instrumenten die ze in het creatieproces kunnen gebruiken, instrumenten die het mogelijk maken om te creëren. De focus zal liggen op het rode speelgoedwagentje, niet op de schroevendraaier en de tang die nodig waren om het in elkaar te zetten.
Wanneer creatie als plezierig wordt ervaren, zal elk kind ook de instrumenten willen gebruiken die daarbij kunnen helpen. Ze hoeven er dan niet van te worden overtuigd om ze te gebruiken.

(Neale) Wat ik hoor, bevalt me wel, maar ik weet niet zeker of ik goed begrijp hoe deze nieuwe educatieve methode werkt. Hoe zullen de zuiver schoolse vakken onderwezen worden?

'Zuiver schoolse vakken' bestaan niet. Alles heeft te maken met het Leven en het probleem met jullie scholen is dat dit verband maar zelden wordt gelegd. De leerlingen zien vaak de relevantie niet van de dingen die ze verplicht zijn te leren en daarom willen ze deze dingen meestal ook niet leren.
Kinderen leren het snelst als ze er een goede reden voor hebben, bijvoorbeeld als ze het eens zijn met de reden waarom ze iets moeten leren. Kinderen kunnen zich de ingewikkeldste computerprogramma's binnen enkele minuten eigen maken en laten hun ouders daarbij vaak mijlenver achter zich. Ze hebben al uitgedokterd hoe de afstandbediening van de televisie werkt terwijl de ouders nog bezig zijn met het voorwoord van de handleiding. Ze zijn de enigen in het huis die weten hoe je de videorecorder moet instellen.

(Neale) Ha! Dat is grappig. En nog waar ook.

Alles wat kinderen willen weten is: 'Waarom moet ik dit weten?' Als je het kind vertelt: 'Doe het nu gewoon', dan werkt dat niet. In elk geval niet als je juist wat opwinding of wat enthousiasme rond het leerproces in het leven probeert te roepen. Wat wel werkt, is een Cirkel van relevantie om een onderwerp of vak heen trekken. Dit kan het best worden gedaan door niet op het vak of onderwerp in te gaan, maar door iets heel anders te onderwijzen, iets waar het kind wél in geïnteresseerd is. Je zou de kinderen op een bepaalde dag zelfs kunnen vragen wat ze graag willen leren.
(Neale) Dat is nou echt een nieuwe aanpak.

In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal de functie van educatie neerkomen op het trekken van een Cirkel van Relevantie rondom de ongecorrigeerde gegevens en systemen die het Leven ondersteunen.
Laten we bijvoorbeeld aannemen dat je vanuit het kerncurriculum lesgeeft en dat je werkt met, laten we zeggen, Component Nummer 8: 'Er is genoeg voor iedereen. Je hebt maar heel weinig nodig om gelukkig te zijn en de snelste manier om voor jezelf blijdschap te creëren is door blijdschap voor een ander te creëren.'

(Neale) Oké, ik kan U nog volgen.

Om deze component te onderwijzen (die niet slechts één keer op het programma staat, maar continu gedurende het hele schooljaar wordt aangeboden) zou je een klassiek voorbeeld kunnen uitwerken van hoe ergens genoeg van is of hoe een persoon die zich in deze positie bevindt een andere persoon gelukkig kan maken.
Een vindingrijke leraar kan een fascinerend verhaal bedenken - of zou een kind kunnen vragen om een verhaal te bedenken - waarin het gelukkig maken van een ander afhankelijk is van het gebruik van het instrument dat 'rekenen' wordt genoemd. Als binnen het verhaal een 'probleem' is opgeworpen, nodigt de leraar de kinderen uit om gezamenlijk aan een oplossing te werken.
Welnu, als de leraar het verhaal boeiend genoeg heeft gebracht, zullen de kinderen met een oplossing willen komen, en ze zullen dan elk instrument gebruiken dat ze kunnen vinden om dat te doen.

(Neale) En zo laten we kinderen zien dat leren hoe je de instrumenten kunt gebruiken leuk kan zijn.

Ja. Het is slechts één manier. Vindingrijke leraren zullen elke dag tientallen manieren weten te bedenken.

(Neale) De kinderen zullen zich bezig gaan houden met het onderzoeken en verkennen van levensconcepten, waarbij het onderwijs van feiten, vergelijkingen, methodes en formules geen doel op zich is, maar een middel om een doel te bereiken.

Ja. Dat is het. Je hebt het door.

(Neale) 'Elke leraar moet allereerst een leraar van menselijkheid en ten tweede een leraar van vakgebieden zijn'.

Inderdaad.

(Neale) Ik vind dit geweldig. Ik hou van dit model.

Maar de Creatie-Educatie zal niet alleen verschillend zijn in haar wijze van benadering. Zij zal ook in hoge mate verschillen in wat er onderwezen wordt.
Een vroege boodschap van de Nieuwe Spiritualiteit is dat jullie je eigen werkelijkheid creëren. In de Creatie-Educatie zal veel tijd worden besteed aan het ontplooien van de creatieve talenten van de kinderen, met inbegrip van hun paranormale begaafdheden en hun gave voor openbaring en verkondiging.

(Neale) O, o. Nu komen we op gevaarlijk terrein. Sommige ouders willen daar niets over horen.

In de toekomst zal jullie samenleving haar denkwijzen uitbreiden en nieuwe mogelijkheden onderzoeken. Ze zal niet altijd in de angsten en de restricties van de God van gisteren verstrikt blijven zitten.
Meditatie zal spoedig een onderdeel van een gewone schooldag zijn (dat is het op sommige scholen al) en een vroeg training in de paranormale kunsten zal volgen. Jonge kinderen zullen worden aangemoedigd om met hun zesde zintuig om te leren gaan en om hun paranormale krachten te oefenen, gebruiken en verruimen.

(Neale) Ik kan dit niet geloven. Ik kan me niet voorstellen dat er scholen zullen zijn die hier onderwijs in geven en die kinderen laten zien hoe ze deze energie kunnen gebruiken. Vroeger zou dit zijn veroordeeld als 'occultisme' of 'omgang met de duivel'.

Dat was omdat de God van gisteren een jaloerse God was die niet wilde dat iemand iets over deze krachten wist, laat staan ze bezat of gebruikte.
De God van morgen zal de mensheide daarentegen duidelijk maken dat God jullie deze gaven heeft gegeven, dat jullie ze gekregen hebben om ze te gebruiken, en dat ze absoluut niet zondig zijn.

(Neale) Net als seks.

Ja, jet als seks, nog zo'n groot taboe.

(Neale) Kunnen we het daar in deze dialoog ook over hebben?

Dat kan en we zullen het ook doen.

(Neale) Geweldig. Ik weet wel een paar dingen ik met U wil bespreken.

Daar ben ik van overtuigd.

(Neale) Maar vertel eerst nog even hoe dat met die 'paranormale toestanden' zit. Gaan we onze kinderen daar op school echt over onderwijzen?

Ja, natuurlijk. Waarom niet? School is toch waar de kinderen alles over het Leven leren. En dit is een deel, een belangrijk deel van het Leven. Waarom zouden jullie het negeren?

(Neale) Weet U, men zegt dat wij momenteel slechts een klein gedeelte van ons brein gebruiken, misschien nog minder dan vijf procent van zijn totale kracht en capaciteit. Toch zijn we er afkerig van om ons open te stellen voor de ongelofelijke wonderen van de geest, uit angst dat we een jaloerse en boze God beledigen.

Wel, het goede nieuws is dat de God van morgen niet jaloers of boos zal zijn.

(Neale) Hij wordt echt niet boos of jaloers?

Zij wordt echt niet boos of jaloers.

(Neale) Hm.

En aldus krijgen jullie kinderen de vrijheid om verder te kijken dan deze vijf procent, en als ze de overige 95 procent gaan onderzoeken, of slechts een klein deel daarvan gebruiken, zullen ze jullie shockeren en verbazen met wat ze kunnen doen, wat ze kunnen weten, en wat ze kunnen ervaren.
De Creatie-Educatie zal zich inspannen en zich erop concentreren om de kinderen tot deze drempel te brengen, en hun vriendelijk vragen om eroverheen te stappen.

(Neale) Sommigen bevinden zich nu al in deze positie, zelfs zonder dat hun hierover iets is bijgebracht op school. Overal op de planeet lijken kinderen op te duiken die een verhoogd bewustzijn en een uitgebreid begripsvermogen voor het Leven tentoonspreiden.

Ja, dat is een voorbode van de komende evolutionaire elevatie van de mensheid.

(Neale) Vandaag de dag lijken alsmaar meer kinderen een groter besef van hun 'aanwezigheid' op het moment te hebben alsmede een grotere openheid voor alle mogelijkheden die daarin besloten liggen. Sommige volwassenen hebben de gewoonte aangenomen om deze jonge mensen 'Indigokinderen' te noemen. Ik heb overigens een hoofdrol gespeeld in een film hierover, getiteld Indigo, die ik samen met de uitvoerend producent James Twyman heb geschreven. De film is geproduceerd en geregisseerd door Stephen Simon, die ook What Dreams May Come en Somewhere in Time heeft geproduceerd.
De film begon een hoop aandacht te trekken vanwege zijn boodschap, die erop neerkomt dat deze kinderen het leven van mensen kunnen veranderen en dat wij er goed aan doen om naar hen te luisteren.

'En een klein kind zal hen leiden...'

Exact. Maar nu ben ik jaloers. Hoe zit het met ons volwassenen? Is het voor ons al te laat? Is er geen enkele manier waarop wij een beetje 'Creatie-Educatie' kunnen krijgen?

Dat kunnen jullie zeker. In feite kun jij een van degenen zijn die het aanbiedt. Jij kunt nu meteen les gaan geven in de Nieuwe Spiritualiteit en mensen op een wekelijkse of tweewekelijkse basis bijeen laten komen om alles wat de Creatie-Educatie in de komende jaren aan de kinderen zal onderwijzen nader te onderzoeken.

(Neale) Hoe moeten de mensen dat aanpakken? Hoe kunnen ze lesgeven in iets wat ze zelf nog niet kennen?

De beste manier om iets te leren is door het te onderwijzen. Ga je gang en begin les te geven. Noem het een informele studiegroep in de Nieuwe Spiritualiteit. Trek erop uit en zorg dat je enkele van die schitterende boeken te pakken krijgt die we eerder hebben genoemd en bouw daar een lesprogramma omheen.
Geef de groep leesopdrachten en laat de groep dan bijeenkomen om het materiaal te bespreken.
Creër een leeromgeving waarin de 'leraar' evenzeer op onderzoek uitgaat als de 'leerlingen'. Je hoeft echt niet alles te weten wat er over iets te weten valt teneinde er les over te kunnen geven. Je moet er alleen maar meer over te weten willen komen en je eigen groeiproces met anderen willen delen.
Onthoud dat goede leraren niet proberen dingen in leerlingen te stoppen, maar eerder proberen dingen uit elke leerling te halen.
Om wijsheid uit anderen te trekken hoef je niets te weten. Hoe minder je in feite denkt te weten, hoe beter.

(Neale) Dit bevalt me echt. Een groep mensen die bereid is om de boodschappen van de Nieuwe Spiritualiteit met elkaar te delen, kan een studiegroep beginnen die gebruikmaakt van dit soort richtlijnen. We hoeven alleen maar een 'leeromgeving te creëren, toch?

Ja. En dit is waar de Creatie-Educatie in feite op neerkomt, zowel voor de kinderen als voor volwassenen.
In de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal het in de educatie gaan om de creatie van een leeromgeving en niet om de creatie van een school.
Zo is het. In jullie gezegende toekomst zullen er zelfs geen 'scholen' zijn zoals jullie ze nu inrichten.

(Neale) Geen scholen?

Niet in de traditionele zin.
Verdwenen zijn dan de rijen tafels die worden omgeven door prikborden en zwarte en witte schoolborden. Verdwenen zijn dan de muffe schoolgangen met hun rammelende opbergkastjes en de hordes scholieren die naar hun bedompte klaslokalen schuifelen, die alle kinderen ter wereld als een minigevangenis ervaren.

(Neale) Het zijn minigevangenissen waar hun lijven gevangen worden gehouden, waar bevelen worden geblaft ('In de rij!', 'Blijf op je stoel!' 'Steek je hand op!'), en waar hun geest wordt onderworpen aan een verstikkende, afstompende, versuffende stortvloed van feiten en cijfers die moeten worden geabsorbeerd, uit het hoofd geleerd en verafgood (dat is bijna hetzelfde als 'vergoddelijkt').

Deze ouderwetse scholen zullen worden vervangen door 'leergemeenschappen' waar leerlingen niet van elkaar worden gescheiden volgens leeftijd of geslacht. Ze zullen op een natuurlijke wijze samenklonteren tot interessegroepen, ongeacht leeftijd, geslacht, ras, cultuur of achtergrond.
Jong en oud zullen in deze groepen verzamelen. De ouderen delen met de jongeren wat ze hebben ontdekt en wat ze nog niet weten; de jongeren zullen vragen stellen en uitdrukkingswijzen en onderzoekswegen voorstellen die de ouderen naar adem doen snakken, maar tegelijk zegenen.
De synergie van deze interacties symboliseert wat de educatie in de dagen van de Nieuwe Spiritualiteit zal zijn: een magische, mystieke ontmoeting van het Leven met het Leven.